28 & 29 JUNI 2024 | MEGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Uiteraard is Lulboompop één groot feest, maar het is ook belangrijk dat alles leuk en veilig blijft voor iedereen! Vandaar dat wij onze bezoekers vragen om onze algemene voorwaarden & huisregels te lezen en op te volgen.

Algemene voorwaarden, reglementen en huisregels voor bezoekers van Lulboompop

Organisator: Stichting CLM

Postadres:
Graaf Alardstraat 42
536BR Megen
E-mail:info@lulboompop.nl
KvK-nummer: 70762244

Huisreglement evenementen terrein

 1. Bezoekers van het evenement dienen zich te houden aan de in deze bepaling gestipuleerde huisregels. Onder evenemententerrein wordt verstaan: het festivalterrein (inclusief het backstage terrein) en de parkeerplaatsen.
 2. Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving van kracht. In verband met het belang van de naleving van de huisregels zullen deze eveneens in verkorte vorm bij de ingangen en op het terrein van het evenement op borden/zeilen aan de bezoekers worden getoond.
 3. Ter bescherming van o.a. de veiligheid van de bezoekers van het evenement dienen bezoekers van 14 jaar en ouder zich op ieder gewenst moment te kunnen legitimeren aan de hand van een geldig ID- bewijs en kunnen ze op ieder gewenst moment worden gefouilleerd (inclusief inzien van meegenomen tassen/rugzakken). Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de verdere toegang tot het evenemententerrein door de organisator worden ontzegd.
 4. Het is niet toegestaan (zit)meubilair, koelboxen en/of eigen eten (waaronder lunchpakketten) en drank mee naar binnen te nemen naar het evenemententerrein. Ook paraplu’s worden om veiligheidsredenen niet toegelaten. Rolstoelen en scootmobielen zijn toegestaan. (Huis)dieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten. Hulphonden hebben wel toegang. Bij constatering van het overtreden van deze bepaling door de organisator zal afgifte daarvan worden gevorderd. Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot het evenemententerrein door de organisator worden ontzegd. In beslag genomen goederen worden naderhand niet teruggegeven.
 5. Medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen i.c.m. een medicijnpaspoort mee naar binnen op het evenemententerrein. Een medicijnpaspoort is verkrijgbaar bij iedere apotheek, houd hierbij rekening met een aanvraagtijd van circa 3 weken.
 6. Bezoekers gekleed in clubkleding en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) behoren, kunnen worden geweigerd.
 7. Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) en drones zijn niet toegestaan, tenzij de organisator hier vooraf expliciet in heeft toegestemd (bv. voor pers). Mobiele telefoons met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het evenemententerrein op.
 8. Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het evenemententerrein en in de directe omgeving is verboden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de organisator.
 9. Het nuttigen van alcohol door personen onder de 18 jaar is niet toegestaan evenals wederverstrekking ervan aan deze personen. Bij constatering zal aan betrokkenen de verdere toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd. Personen welke kennelijk onder invloed van alcohol en/of drugs het evenemententerrein willen betreden kunnen worden geweigerd. De persoon welke aantoonbaar onder invloed is, kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van tickets, reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten.
 10. Op het evenemententerrein zijn drugs verboden. Tevens is het bezit en/of gebruik van overige geestverruimende middelen (o.a. lachgas) op het evenemententerrein niet toegestaan. Bij constatering van het gebruik en/of in het bezit hebben van soft-/harddrugs en/of overige geestverruimende middelen en/of het handelen in soft-/harddrugs en/of overige geestverruimende middelen zal degene onverwijld worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.
 11. Het is niet toegestaan in festivaltenten en overige afgesloten festivalruimtes te roken (waaronder ook het roken van een e-smoker). De organisator kan hiervoor worden beboet door de NVWA. Bij constatering van het overtreden van deze bepaling door de organisator zal verlangd worden om rookwaren onverwijld te doven en het gebruik te staken. Wanneer, nadat ter zake hiervan aan de overtreder een waarschuwing is gegeven, hieraan geen medewerking wordt verleend, is de overtreder een direct opeisbare boete van € 70 per overtreding aan de organisator verschuldigd en kan overtreder de verdere toegang tot het evenemententerrein door de organisator worden ontzegd, onverminderd het recht om nakoming en/of in plaats van de forfaitaire boete de hiervoor bedoelde boetes van de NVWA op de overtreder te verhalen als daadwerkelijk geleden of nog te lijden schade.
 12. Bezoekers dienen de natuur en het milieu te respecteren. Het is niet toegestaan vijvers te betreden (tenzij duidelijk anders is aangegeven) of schade aan natuur en milieu aan te brengen. Het is niet toegestaan brandende rookwaren weg te werpen in verband met brandgevaar. Deze dienen in alle gevallen volledig gedoofd te zijn. Bij constatering zal de verdere toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd en kan degene worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden.
 13. Op het evenemententerrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen met en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, biergooien en moddergooien worden niet getolereerd. Bij constatering zal de verdere toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd en kan degene worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden.
 14. Wildplassen op het evenemententerrein is eveneens niet toegestaan. Bij constatering is de overtreder een direct opeisbare boete van € 70 per overtreding aan de organisator verschuldigd en kan overtreder de verdere toegang tot het evenement door de organisator worden ontzegd of kan degene worden overgedragen aan de politie, onverminderd het recht om nakoming en/of in plaats van de forfaitaire boete vergoeding van de daadwerkelijk geleden of nog te lijden schade te vorderen.
 15. Bij constatering van het plegen van misdrijven, vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal de verdere toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd en kan degene worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden.
 16. Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden, in het bezit te hebben. Bij constatering zal degene worden overgedragen aan de politie.
 17. Voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers zal cameratoezicht plaatsvinden op het evenemententerrein. Een ieder die het evenement bezoekt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden. Op het evenement worden eveneens foto’s en video opnames gemaakt voor promotiedoeleinden. Een ieder die het evenement bezoekt, gaat hiermee akkoord.
 18. Het gebruik van het openbaar publieks-WiFinetwerk op het evenemententerrein is vrijblijvend en volledig voor eigen risico van bezoekers. Het gebruik van het publieks-WiFinetwerk voor wettelijk verboden activiteiten en cybercriminaliteit is niet toegestaan. Bij constatering van overtreding kan de bezoeker de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd door de organisator en kan de politie worden ingeschakeld. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade van bezoekers en/of derden ontstaan door of als gevolg van het gebruik van haar openbaar publieks- WiFinetwerk.
 19. Bij het niet naleven van onze huisregels zal de (verdere) toegang tot het evenemententerrein onherroepelijk worden ontzegd en wordt u een terreinontzegging aangezegd van één of meerdere jaren. Bezoekers en personen die op grond van de wet en/of de huisregels de toegang tot het evenemententerrein is ontzegd – om welke reden ook – kunnen geen aanspraak maken op een eventuele vergoeding van tickets en/of reiskosten
 20. Door de overheid c.q. de politie geseponeerde kwesties en zaken, die tijdens en/of na het evenement hebben plaatsgevonden, hebben geen invloed op opgelegde sancties door de organisator.
 21. Alle situaties waarin de algemene voorwaarden, reglementen en huisregels niet voorzien beslist de organisator. Aanwijzingen van medewerkers van de organisator of daarvoor aangestelde, bevoegde personen dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Parkeerreglement

 1. De geformuleerde bepalingen en huisregels zijn onverkort van toepassing op de parkeerterreinen van het evenement. In aanvulling daarop gelden de onderhavige bepalingen. In verband met het belang van de naleving van het parkeerreglement zal deze eveneens in verkorte vorm bij de ingang(en) van de parkeerterreinen op borden aan de bezoekers worden getoond. Tijdens het evenement dienen bezoekers zich strikt te houden aan het parkeerreglement.
 2. Parkeren geschiedt op eigen risico.
 3. Er is een wegsleepregeling van kracht. Foutief geparkeerde auto’s worden verwijderd en de kosten verhaald op de overtreder.
 4. Wat wordt niet toegestaan:
  • 1.a. Wildkamperen en/of overnachten in voertuigen.
  • 1.b. Open vuur en barbecueën.
  • 1.c. Rijden onder invloed van alcohol/drugs.
  • 1.d. Drones/professionele camera’s (video/foto), deze spullen kunnen in beslag worden genomen.
  • 1.e. Afval achterlaten op het parkeerterrein.

Overmacht, opschorting, verplaatste of geannuleerde evenementen

 1. De organisator behoudt zich het recht voor om het evenement voordat deze is aangevangen uit te stellen, te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie of geheel te annuleren in geval (een deel van) het evenement geen doorgang vindt als gevolg van overmacht zoals deze naar verkeersopvatting geldt in de ruimste zin van het woord. Daaronder is in ieder geval begrepen, maar niet uitputtend bedoeld: verhindering wegens tekortschieten of ziekte van artiesten en leveranciers, maatregelen van overheidswege, (extreme) weersomstandigheden en dreiging daarvan, brand, diefstal, water(overlast), oproer, rellen, oorlogs-/terreurdaden of –dreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in de organisatie van het evenement, indien de daarvoor benodigde vergunningen niet zijn verleend dan wel zijn ingetrokken en (een deel van) het evenement geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden en alle andere voorvallen die hun oorsprong vinden buiten de invloedsfeer van de organisator doch waardoor zij niet in staat zijn de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen en welke omstandigheden hen niet zijn toe te rekenen. In geval van dergelijke omstandigheden zal de organisator zich inspannen om degene die een ticket heeft gekocht daarvan zo spoedig mogelijk via de website en/of per e‐mail in kennis te stellen dan wel bezoekers op andere wijze daarover te informeren indien het evenement reeds is aangevangen.
 2. Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde omstandigheden daartoe noodzakelijkerwijs aanleiding geven en het evenement of een deel daarvan wordt verplaatst naar een andere datum en/of locatie, blijven de reeds aangekochte tickets geldig voor de nieuwe datum en/of locatie. In geval van annulering van (een deel van) het evenement bestaat, zulks ter beoordeling van de organisator, recht op een vervangend ticket voor een na de annulering te organiseren vervangend evenement of op teruggave van de betaling binnen twaalf weken nadat mededeling is gedaan van de annulering. In beide gevallen is de organisator niet tot vergoeding van verdere schade gehouden. Boekingskosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op (vervangende) toegang tot een ander evenement. Toegang tot het verplaatste evenement zal alleen plaatsvinden indien een geldig en onbeschadigd ticket kan worden overlegd.
 3. De organisator behoudt zich voorts het recht voor om de uitvoering van (een deel van) het evenement, nadat deze is aangevangen, op te schorten in geval van en gedurende de periode dat een overmachtssituatie als bedoeld in deze bepaling zich voordoet zonder enige verplichting tot schadevergoeding dan wel gedeeltelijke restitutie van de betreffende tickets over de opschortingsduur.
 4. Ex artikel 6:230 onder O en P van het Burgerlijk Wetboek heeft degene die een ticket heeft gekocht geen recht op herroeping of recht om de reeds gesloten overeenkomst te ontbinden.

Aansprakelijkheid

 1. Indien in rechte vast komt te staan dat de organisator aansprakelijk mocht zijn voor schade die verband houdt met de overeenkomst met de organisator of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of 6:271 BW, te allen tijde beperkt tot hetgeen in deze bepaling is gestipuleerd.
 2. Het bezoeken van het evenement geschiedt voor eigen rekening en risico. De organisator is niet aansprakelijk voor afwijkingen in de programmering van het evenement, de aangegeven aanvangstijden, het aangegeven tijdschema, het verlies of beschadiging van een ticket s en welke vorm en mate van schade of verlies dan ook die hieruit voortvloeit. Hieronder vallen ook het incorrect invullen van de benodigde gegevens en/of het (al dan niet gedeeltelijk) functioneren van elk onderdeel van deze online‐service op de website van de organisator.
 3. De organisator zal zich naar beste kunnen inspannen om de geluidssterkte op het evenemententerrein te beperken. De organisator kan niet uitsluiten dat het aangeboden programma een negatief effect kan hebben op het gehoor van de bezoeker. Derhalve adviseert de organisator de bezoekers gehoor beschermende maatregelen te treffen. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid hiervoor. Tevens kan de bezoeker worden blootgesteld aan lichtshows. Lichtshows kunnen nadelige gevolgen hebben op de gezondheid van de bezoeker. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid hiervoor.
 4. De organisator is slechts aansprakelijk voor de schade die de bezoeker lijdt voor zover de wet haar daartoe verplicht en die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan de organisator toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking directe schade waartegen de organisator is verzekerd en die door de aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval wordt vergoed, zulks behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de organisator. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, immateriële schade, schade als gevolg van letsel aan personen of schade aan zaken of eigendommen van de bezoeker, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie zijn uitgesloten.
 5. Ingeval de aansprakelijkheidsverzekeraar van de organisator – om welke reden dan ook – niet tot vergoeding overgaat geldt dat de aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of 6:271 BW, is beperkt tot de netto-waarde van de factuur/kosten van de tickets waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of verband houdt.
 6. De beperking van de aansprakelijkheid van de organisator zoals vermeld in deze algemene voorwaarden worden beschouwd als ook te zijn verstrekt aan derden die betrokken zijn bij de levering van de door de organisator verkochte c.q. verstrekte tickets.
 7. De direct betrokkene bij de levering van de door de organisator verkochte tickets vrijwaart de organisator en stelt haar schadeloos tegen vorderingen of gerechtelijke procedures aangespannen door namens hem/haar eventueel bestelde tickets voor medebezoekers voortkomend uit alle aanspraken ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van die medebezoekers die voortkomt uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst met de organisator.

Slotbepalingen

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan wel een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg/beoordeling plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de organisator partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in der minne te regelen.
 3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Noord Brabant.

Megen (NB) 01-12-2020

Samenvatting
Bezoekers gaan akkoord met onze Algemene Voorwaarden op het moment dat het festivalterrein wordt betreden. Hieronder een samenvatting van deze Algemene Voorwaarden, de uitgebreide versie vind je hierboven en is leidend.

Een aantal belangrijke huisregels uitgelicht:

 1. Bezoekers van 14 jaar en ouder moeten zich kunnen legitimeren met een geldig ID-bewijs. Ter bescherming van o.a. de veiligheid van onze bezoekers kan iedereen op ieder gewenst moment worden gefouilleerd inclusief de meegenomen tassen/rugzakken.
 2. Voor bezoekers onder de 18 jaar is het niet toegestaan om alcohol te nuttigen. Ook is de weder verstrekking aan bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan. Drugs en overige geestverruimende middelen (o.a. lachgas) zijn op het gehele festivalterrein verboden.
 3. Het is niet toegestaan om in tenten en andere afgesloten ruimtes op het festival te roken (waaronder ook het roken van een e-smoker). Hier staat een boete op van €70,-.
 4. Het overschrijden van de wet en de maatschappelijke normen en waarden, wangedrag, het plegen van misdrijven, vervuilingen en vernielingen aan materialen, natuur, milieu en terreinen wordt niet getolereerd.
 5. Het gebruiken van geweld, discriminatie (in woord, gebaar of kleding) en seksuele intimidatie is verboden.
 6. Voor de veiligheid van onze bezoekers en de organisatie zal er cameratoezicht plaatsvinden. Tijdens het festival worden eveneens foto- en video-opnames gemaakt ten behoeve van promotiedoeleinden.
 7. De bezoeker kan op het evenemententerrein aan behoorlijke geluidsniveaus worden blootgesteld. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van gehoor-beschermende maatregelen.
Stichting CLM
Lulboompop is onderdeel van Stichting CLM, en vindt plaats op de Maasdijk (splitsing richting veerpont Appeltern).
KVK: 70762244
Contact
Postadres:
Graaf Alardstraat 42
5366 BR Megen
(NB: dit adres is niet de locatie van het evenement, alleen bestemd voor post)